Drie perimeters geselecteerd voor de nieuwe reeks Duurzame Wijkcontracten in het Brussels Gewest

 

Naar aanleiding van de start van de twaalfde reeks duurzame wijkcontracten (DWC) selecteerde de Brusselse regering drie nieuwe perimeters: “Versailles” in Brussel-Stad, “100 jaar later blazen we de Moderne Wijk nieuw leven in!” in Sint-Agatha-Berchem en “Twee cités” in Vorst. Zij zullen via dit gewestelijke instrument voor stedelijke herwaardering steun krijgen om de stedelijke ontwikkeling te bevorderen en de leefomgeving van de inwoners van de zone voor stedelijke herwaardering (ZSH) te verbeteren.

 De duurzame wijkcontracten bestaan sinds 2010, maar de uitbreiding van de zone voor stedelijke herwaardering in 2019 bood enkele nieuwe Brusselse gemeenten de kans om voor deze twaalfde reeks een kandidatuur in te dienen. Net zoals dat de vorige jaren het geval was, was de deelname aan de kandidatuuroproep, die verliep onder leiding van minister-president Rudi Vervoort, groot en waren de dossiers van hoge kwaliteit. In totaal werden zeven kandidaturen ingediend.

 “Door de coronacrisis die leidde tot een algemene lockdown en de verplichting om van thuis te werken, kwamen de moeilijke woonomstandigheden, vooral van kwetsbare bevolkingsgroepen (onaangepaste of zelfs ongezonde woningen), nog scherper tot uiting,” aldus minister-president Rudi Vervoort. “In het licht van die vaststellingen en de dringende nood aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen en om op dat vlak sterker te kunnen ingrijpen, was het van het allergrootste belang om de kandidatuuroproep van de nieuwe reeks DWC op de eerste plaats te richten tot gebieden met een groot aandeel sociale woningen.”

 De selectie omvat dus:

  • ofwel perimeters die aangeduid worden als “grote gehelen” (gebied met een concentratie van sociale of daarmee gelijkgestelde openbare woningen);
  • ofwel perimeters met 50% (of meer) sociale of daarmee gelijkgestelde woningen.

De laureaten van de twaalfde reeks “duurzame wijkcontracten 2022-2027/2029” hebben op hun grondgebied allemaal genoeg interessante gronden die in aanmerking komen voor de aanleg van groene ruimten en de inrichting van voorzieningen die de herwaardering van de wijken ten goede moeten komen, maar ook voor de totstandbrenging van ruimten waar mensen terecht kunnen om te verpozen, zich te ontspannen en te genieten van gezelligheid in een vaak sterk verdichte omgeving. Het hoofddoel van ieder duurzaam wijkcontract bestaat erin de leefkwaliteit van de inwoners te verbeteren en in nauwe samenspraak met hen de prioritaire projecten te bepalen en uit te werken.

Vanaf 1 mei 2021 beschikken de gemeenten Brussel-Stad, Sint-Agatha-Berchem en Vorst over bijna een jaar de tijd om een operationeel programma samen te stellen en het uiterlijk op 30 april 2022 ter goedkeuring aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor te leggen. Vervolgens beschikken ze over 50 maanden om hun programma te verwezenlijken en 30 bijkomende maanden om de werven te voltooien.

De drie gemeenten mogen elk rekenen op een subsidie van 142.500 euro om hun basisprogramma uit te werken en op een subsidie van 12,5 miljoen euro om de concrete projecten die er vorm moeten krijgen, te ontwikkelen.