Een verandering van schaal

De Stadsvernieuwingscontracten (SVC) vormen het resultaat van de conclusies uit de studie van de plan-gids uit 2013. Het zijn programma's voor stadsvernieuwing die zijn gebaseerd op het geheel van positieve ervaringen uit het verleden en in het bijzonder op de Duurzame Wijkcontracten (DWC). Terwijl die laatste worden uitgevoerd op wijkniveau en op initiatief van een gemeente, leggen de SVC's het accent op het stedelijke weefsel en ze beogen in de eerste plaats de gemeentelijke grenzen te overstijgen. Door in te grijpen op de gemeentelijke grenzen, die vaak verwaarloosd zijn op het vlak van inrichting, is het de bedoeling van de SVC's om de kloof tussen de verschillende stedelijke gebieden te dichten.

Voor een verandering van schaal zullen projecten van gewestelijke omvang meerdere stadsvernieuwingsoperaties kunnen combineren. Dat kunnen vastgoedoperaties zijn (sociale en geconventioneerde woningen, collectieve uitrustingen, handels- en productieruimtes), maar ook operaties op het gebied van het sociaaleconomische, het milieu of de herwaardering van de openbare ruimte.


Een samenwerking tussen meerdere overheidsspelers

In 2016 kent de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een budget van 110 miljoen euro toe aan de vijf eerste stadsvernieuwingscontracten. Gemiddeld ontvangt elk SVC een subsidie van 22 miljoen euro. Deze vijf programma's zullen over 60 maanden lopen (vijf jaar), met een extra termijn van 30 maanden om de werken af te ronden. Ze zullen worden uitgevoerd binnen de perimeters die in het stadsvernieuwingsgebied (SVG) zijn gedefinieerd.

De algemene coördinatie van de ontwerp- en operationele fases van de programma's van het SVC wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verzekerd, en wordt verdeeld tussen het Brussels Planningsbureau (perspective.brussels) en de directie Stadsvernieuwing van urban.brussels.

Voor de operationele uitvoering echter werken gewestelijke en gemeentelijke operatoren samen, naargelang het project: MSI, Brussel Mobiliteit, Brussel Leefmilieu, MIVB, citydev.brussels, BGHM, OVM, enz. De operaties worden uitgevoerd op het niveau van meerdere wijken op het grondgebied van verschillende gemeenten en op initiatief van de verschillende betrokken operatoren of gemeenten.

De niet-gewestelijke privé- of institutionele spelers kunnen ook worden betrokken als geassocieerde partners bij de financiering van de operaties van de SVC's: NMBS, Infrabel, Franse Gemeenschap, enz.


Een nieuwe programmering

De regering voorziet voor de regeerperiode 2019-2024 in een tweede reeks van drie stadsvernieuwingscontracten. In maart 2020 heeft de regering de potentiële studiezone voor SVC 6 "Rond Simonis" goedgekeurd, die zich op het grondgebied van de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek bevindt.

De ontwerpfase van dit nieuwe programma wordt toevertrouwd aan perspective.brussels, wat neerkomt op het aanwijzen van het studiebureau belast met het samenstellen van het basisdossier (diagnose, uitdagingen en prioriteiten, basisprogramma) en het milieueffectenrapport (MER). Maar ook het uitwerken van het informatie- en communicatieproces. De eerste acties van deze fase gingen in april 2020 van start.Meer info op : perspective.brussels